Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Worden kleiputten in Egem nieuw provinciedomein?

14 april 2017

De West-Vlaamse deputatie droomt blijkbaar van een nieuw provinciedomein in Midden-West-Vlaanderen en heeft haar oog laten vallen op de kleiputten in Egem. Dat blijkt uit het antwoord van gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) op een schriftelijke vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

In 2015-2016 werd in opdracht van het Vlaams Agentschap ALBON (Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke rijkdommen) door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het ontginningsgebied in Egem opgemaakt. Aanleiding was de stopzetting van de kleiontginning door Wienerberger in 2011 omwille van te magere klei, waardoor de verdere ontginning economisch niet meer rendabel was.

De braakliggende site bestaat uit een voormalige steenbakkerij met aanpalende kleiput en is in totaal om en bij de 40 hectare groot.

“In eerste instantie wilden de ontwikkelaar, de eigenaar en de gemeente een deel van het gebied omzetten naar een lokaal bedrijventerrein. Maar er kwam blijkbaar een negatief advies van ALBON, Ruimte Vlaanderen en de provinciale dienst Ruimtelijke Planning omwille van strijdigheden met de lokale en bovenlokale ruimtelijke beleidskaders”, zegt provincieraadslid Himpe.

Volgens een onderzoek kan de kleiput een belangrijke recreatieve schakel vormen in een ruimer netwerk. De kleiput ligt in een dicht bevolkt gebied met 300.000 inwoners in een straal van 20 kilometer. De site zou volgens gedeputeerde  Decorte een toeristisch-recreatieve functie kunnen hebben en Westtoer werd al geconsulteerd en onderzoekt de recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden. De provincie ziet ook een ecologische, geologische en sociale functie.

Na consultering van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werd vanuit de VLM de provincie naar voor geschoven als ontwikkelaar voor de inrichting van de kleiput als provinciedomein.

Uit het antwoord op de schriftelijke vraag blijkt ook dat de provincie al verdere stappen zette. De deputatie nam al in februari akte van de resultaten van de VLM-studie en gaf al opdracht om een haalbaarheidsstudie op te starten om de concrete nabestemming van het ontginningsgebied te onderzoeken en na te gaan of een reconversie van de gebouwen mogelijk is. In de haalbaarheidsstudie zal ook gefocust worden op praktische zaken zoals milieuonderzoek, stabiliteit, geologie, reconversiemogelijkheden en grondverzet. De pro’s en contra’s van een nieuw provinciedomein op deze locatie zullen ook in de studie verwerkt worden.

Vraagtekens

“Het dossier wordt wel nog verder voorbereid, maar het is duidelijk dat de provincie het plan voor een nieuw provinciedomein wel genegen is aangezien er al heel wat stappen gezet zijn’, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Er waren al kritische geluiden te horen bij provincieraadsleden uit de meerderheidsfracties.”

En er kunnen inderdaad heel wat vragen gesteld worden bij deze plannen. “In de buurt zijn er al provinciale domeinen zoals ’t Veld in Ardooie en Wallemote-Wolvenhof in Izegem”, duidt het provincieraadslid. “Hebben we nu echt nood aan een bijkomend provinciedomein?”.

(foto: kw)

Kurt Himpe – Provincieraadslid