Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Formulering standpunt stadsbestuur met betrekking tot project Stationsomgeving

28 mei 2013

In de beleidsverklaring van de nieuwe Izegemse bestuursmeerderheid, voorgesteld in januari, stelden we voorop dat we de eerstkomende maanden samen met de andere projectpartners de haalbaarheid en opportuniteit van het project Stationsomgeving zouden bekijken. “Enkel indien dit project financieel haalbaar is voor alle partners, en als alle knelpunten inzake bereikbaarheid van het centrum en verkeersdoorstroming opgelost zijn, zal dit plan worden uitgevoerd.”  

Bereikbaarheid van het stadscentrum

Izegem is geen grote winkelstad zoals bijvoorbeeld Roeselare, maar beschikt toch over heel wat bloeiende handelszaken die volk naar het centrum lokken. Toch is er in het centrum nog te veel leegstand van handelspanden. Het stadsbestuur wil die leegstand kordaat aanpakken en het handelscentrum versterken. Een vlotte bereikbaarheid van het handelscentrum is daartoe essentieel. Het oorspronkelijk plan m.b.t. de herinrichting van de stationsomgeving leidde tot enkele mogelijke mobiliteitsknelpunten die de vlotte bereikbaarheid van de centrumstraten zouden kunnen bemoeilijken.  

Nader specialistisch verkeersonderzoek (tellingen, simulaties, …) toont aan dat enkele van de knelpunten inzake mobiliteit op te lossen zijn. Zo zou bijvoorbeeld de aansluiting van de nieuwe ringweg op de Dirk Martenslaan, mits het plaatsen van verkeerslichten, niet voor (grote) verkeersopstoppingen zorgen. De doorstroming van het verkeer dat van uit de Prins Albertlaan de Centrale Brug op moet kan, mits extra onteigeningen en de aanleg van een nieuw rond punt, in principe ook vrij vlot gebeuren. De aansluiting voor het (zwaar) verkeer vanuit de Vaartstraat op de Prins Albertlaan kan evenwel voor meer problemen zorgen. Verder onderzoek daarover is aangewezen.

Infrabel heeft de vaste wil om naast de overweg aan de Brugstraat ook de overweg Prins Albertlaan-Nederweg (t.h.v. feestzaal Century) te sluiten. Als de stad deze overweg wil open houden, zal dit normaliter een budgettaire meerkost (minder aandeel Infrabel in de totaalkost, dat moet opgevangen worden door stadsbudget) met zich meebrengen. Het openhouden van de overweg blijft voor de stad evenwel absoluut nodig om ons handelscentrum bereikbaar te houden vanuit Emelgem en Kachtem.

Budgettaire haalbaarheid

Het grootste knelpunt in de huidige financieel moeilijke tijden is de totale kostprijs van het project voor de stad Izegem: 10,5 miljoen euro. De stad moet echter aan Waterwegen en Zeekanaal NV, als restwaarde voor de af te breken brug, nog een fikse som betalen (1,3 miljoen euro). Ook de kost voor de extra onteigeningen beneden de Centrale Brug en te verwachten indexering van de kosten (materiaal, lonen) moeten nog in rekening worden gebracht. Daar tegenover staat echter een kostendaling van 1,8 miljoen euro als de stad er voor zou kiezen het museumplein t.h.v. Eperon d’Or niet uit te voeren (zwaar vervoer van en naar industriezone) en een van de twee geplande onderdoorgangen onder het spoor te schrappen (in samenspraak met de NMBS Holding). De totale kostprijs voor de stad blijft ook daarmee rekening houdend hoog: meer dan 10 miljoen euro. Voor de stad is dit een heel groot investeringsbedrag, dat de investeringsmarge de komende legislaturen heel sterk beperkt. Subsidies van andere overheden (Fietsfonds provincie, subsidies voor riolering via Infrax en VMM, eventueel in de toekomst in aanmerking komen voor subsidies stadskernvernieuwing) kunnen de budgettaire pil nog wat verzachten. Maar het blijft een financieel zeer zware dobber om het project uit te voeren. 

De budgettaire marge is in deze bestuursperiode 2013-2018 zeer beperkt, willen we zoals aangekondigd de schuld niet doen aangroeien en de onroerende voorheffing en personenbelasting in de stad niet verhogen. Met het beschikbare investeringsbudget wil deze bestuursmeerderheid het stadscentrum aantrekkelijker maken voor wie er woont, werkt en winkelt. We ijveren daarbij o.m. voor meer groen en speelmogelijkheden in het centrum, een opwaardering van de Markstraat, nieuwe groene en veilige fietsverbindingen, meer parkeerruimte in het centrum, een doorgangswinkel voor startende handelaars, doelgerichte premies om (jonge) gezinnen naar het centrum te lokken om er te wonen, enz. Hiervoor maken we het nodige budget vrij. 

Dat geldt evenzeer voor o.a. de realisatie van Eperon d’Or, de restauratie van kasteel Wallemote, de uitvoering van het PPS-project Meilief (Melkmarktstraat), enkele noodzakelijke grote openbare werken en herstellingswerken aan het wegen-, fiets- en voetpadennet, het aanleggen van volkstuintjes, de creatie van buurtontmoetingsruimte en de uitvoering van een investeringsplan voor de sportsite Krekel-Zuid. De weinige investeringsmarge die de stad in deze bestuursperiode heeft is daarmee volledig opgesoupeerd. 

In de volgende bestuursperiode 2019-2025 blijft de investeringsmarge, tenzij er door bvb. de Vlaamse overheid extra financiële middelen beschikbaar gesteld worden van de stad, op hetzelfde (laag) niveau. Ook dan dienen zich enkele grote investeringsprojecten aan, zoals bijvoorbeeld de realisatie van een nieuwe kunstenacademie (muziek, woord en beeldende kunst), een nieuwe bibliotheek-kenniscentrum en de grondige vernieuwing van onze stedelijke zwembaden. 

Visie 2030

In een nieuw ruimtelijk structuurplan voor onze stad, onze visie op Izegem in 2030, is een aantrekkelijk, bereikbaar en bruisend stadscentrum de grote prioriteit. De herinrichting van de stationsomgeving, hoogstwaarschijnlijk in gewijzigde vorm in vergelijking met het huidige, onafgewerkte plan, maar ook o.m. de aanleg van een stadspark, een nieuwe bibliotheek, meer parkeerruimte, aantrekkelijke winkelstraten, ruimte voor onze sterke horeca, meer groen in de stad en vlotte en veilige wandel- en fietsverbindingen zijn basiselementen voor die Visie 2030. We willen uiterlijk tegen het einde van deze bestuursperiode de Visie 2030 hebben uitgewerkt in nauw overleg met de Gecoro.

Besluit

De aantrekkelijkheid van ons stadscentrum is en blijft een grote beleidsprioriteit. De budgettaire situatie en het huidige financieel klimaat laat echter helemaal niet toe om het project Stationsomgeving nu uit te voeren. Het stadsbestuur stopt het project in de figuurlijke diepvries en maakt tijdens deze bestuursperiode geen budgettaire middelen vrij voor de uitvoering van het project. Het is aan de volgende bestuursmeerderheid, in de periode 2019-2025, om uit te maken of zij wel de nodige middelen kan en wil vrijmaken voor de uitvoering van het project Stationsomgeving.